Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

 

UAB BOTAVA Bendrosios elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

 

I. SĄVOKOS

1. Bendrosios sąlygos – šios paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis bendrosios sąlygos;

2. Mobilusis įrenginys – elektroninis prietaisas, leidžiantis gauti ir siųsti duomenis be laidinio ryšio su internetu, kurį Vartotojas naudoja norėdamas naudotis eBotava platforma, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai ir kita.

3. Paslaugų teikėjas yra UAB BOTAVA, juridinio asmens kodas 224386110, buveinės adresas Liepkalnio g. 39-1, Vilnius LT-02105.

4. eBotava platforma – svetainė, kurią Paslaugų teikėjas valdo savo vardu, kuri pasiekiama adresu https:// https://botava.nar.lt, kuri skirta BOTAVA paslaugoms teikti.

5. BOTAVA Paslaugos – Paslaugų teikėjo paslaugos, kurios Vartotojui prieinamos per eBotava platformą, kurias sudaro:

a. pateikiamos užsakymų užklausos su informacine medžiaga, aprašymu ir nuotraukomis,

b. pateikiami Pasiūlymai remontui ar kitoms Paslaugoms, kurios atliekamos pagal Kliento užsakymą,

c. galimybė Klientui pasirinkti norimą Pasiūlymą,

d. informacijos pateikimas apie Užklausos išsiuntimą ir Pasiūlymo priėmimą,

e. nuomonės pateikimas,

f. papildomų Paslaugų teikimas,

h. sąskaitų generavimas.

6. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris vyresnis nei 18 metų, turintis visišką veiksnumą, juridinis asmuo ar kitas asmuo, neturintis juridinio asmens statuso, tačiau savo vardu galintis įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus, naudodamasis eBotava platforma ir teikiamomis Paslaugomis pagal Bendrąsias sąlygas.

7. Klientas – Vartotojas, kuris per eBotava platformą pateikia Užklausą ir vėliau gali įsigyti siūlomą (-us) darbą (-us) arba paslaugą (-as);

8. Paskyra – individuali eBotava platformos dalis, priskirta tam tikram eBotava platformoje užregistruotam Vartotojui, kuris identifikuojamas el. pašto adresu. Paskyra leidžia redaguoti asmeninius ir kontaktinius duomenis, bei prieigą prie eBotava platformos funkcijų;

9. Užklausa – informacija, kurią Klientas įkelia į eBotava platformą, kai teiraujasi arba užsako darbus.

10. Darbas – Kliento Užklausoje įvardintas konkretus atliekamas darbas arba paslauga, kuriuos pageidauja užsakyti Klientas;

11. Pasiūlymas – BOTAVA pateiktas pasiūlymas sudaryti sutartį dėl Darbo atlikimo, tarp UAB BOTAVA ir Kliento, kurioje pateikiama išsami informacija apie Darbų atlikimo sąlygas bei tvarką ir pateiktą Pasiūlymą;

12. Kaina – atlygis už Darbo atlikimą, kuris matomas Klientui gavus Pasiūlymą;

13. BDAR – 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95 / 46 / EB.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrosiose sąlygose patikslinamos eBotava platformos naudojimo sąlygos, taikymo sritis ir pateikiamos paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis taisyklės, kurios reglamentuojamos 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų įstatymo 8 straipsnyje.

2. Bendrosios sąlygos apibrėžia UAB BOTAVA ir Vartotojo sutarties dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis turinį ir reglamentuoja šalių teises ir pareigas, kurios atsiranda dėl eBotava platformos ir UAB BOTAVA paslaugų naudojimo (toliau – Sutartis).

3. eBotava platformos operatorius ir paslaugų teikėjas yra UAB BOTAVA, juridinio asmens kodas 224386110, buveinės adresas Liepkalnio g. 39-1, Vilnius LT-02105.

4. eBotava platformą galima pasiekti adresu https:// https://botava.nar.lt. eBotava platformai reikia naudoti įrenginį, kuris prijungtas prie interneto su naudojama interneto naršykle. Telekomunikacijų operatorius gali imti papildomus mokesčius už prieigą prie programos iš mobiliųjų įrenginių.

 

III. PASKYROS NUSTATYMAI

1. eBotava teikia Vartotojams UAB BOTAVA Paslaugas remiantis Bendrosiomis eBotava platformos sąlygomis.

2. Prieš pradedant naudotis eBotava paslaugomis, reikia užsiregistruoti eBotava platformoje, pateikti reikiamą informaciją registracijos formoje ir įkelti dokumentaciją pagal eBotava platformoje pateiktą informaciją. Minėti dokumentai turi būti pateikti dar kartą, jei esant aktyviai vartotojo paskyrai, pasibaigia jų galiojimo laikas. Tuo atveju, jei reikiama atnaujinti dokumentacija nepateikiama, Paslaugų teikėjas gali laikinai užblokuoti paskyrą, kol bus pateikta atnaujinta dokumentacija.

3. Pabaigus registraciją yra sukuriama Paskyra, prie kurios galima prisijungti, naudojant Vartotojo vardą ir slaptažodį.

4. Spustelėjus mygtuką „Registruotis“ reiškia, kad Vartotojas sutinka, kad:

a) pagal įstatymų nuostatas jis/ji turi teisę sudaryti Sutartį dėl eBotava platformos naudojimo, kad galėtų naudotis UAB BOTAVA paslaugomis.

b) perskaitė ir sutinka, kad UAB BOTAVA paslaugos bus teikiamos pagal Bendrąsias sąlygas;

c) perskaitė ir sutinka, kad UAB BOTAVA paslaugos jam bus teikiamos pagal šią Sutartį ir Sutarties Priedus, nebent tarp Vartotojo ir UAB BOTAVA būtų sudaryta kita konkreti sutartis ir jos taikymas neįtraukiamas.

5. Registracija eBotava platformoje yra nemokama.

6. Vartotojai gali būti pilnamečiai fiziniai asmenys, turintys visišką veiksnumą, juridiniai asmenys ir kiti asmenys, neturintys juridinio asmens statuso, tačiau galintys įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus savo vardu, taip pat fiziniai asmenys, veikiantys pagal individualią veiklą.

7. Paskyrą gali susikurti juridinis asmuo, tačiau juridinio asmens vardu gali veikti tik asmuo, kuris yra įgaliotas veikti jo vardu.

 

IV. PRAŠYMAI IR PASIŪLYMAI

1. Klientas gali pateikti Užklausą eBotava platformoje per sistemas, kurios bendradarbiauja su UAB BOTAVA. Vartotojai, kurie registruoti, kaip Partneriai, turi galimybę pateikti Užklausą ir gauti atsakymą Pasiūlymo forma.

2. Užklausoje pateikiama:

a) pageidaujama Darbų atlikimo data,

b) Pasiūlymo pateikimo terminas,

c) Darbų atlikimo vieta,

d) išsami informacija apie pageidaujamą įsigyti Darbą ir jo apimtį.

3. eBotava platformoje paliktos Užklausos administruojamosUAB BOTAVA darbuotojais.

4. Darbuotojai, atsakydami į prašymą, gali pateikti Pasiūlymą per eBotava platformą.

5. Darbuotojas, rengdamas Pasiūlymą, privalo įtraukti visas jo įgyvendinimo išlaidas, įskaitant:

a) kelionės išlaidas;

b) darbo sąnaudas;

c) statybos atliekų ir kitų atliekų, susidariusių eksploatavimo metu, šalinimo išlaidas;

d) taikytinus mokesčius;

e) Siūlomą kainą, kuri neapima medžiagų, reikalingų Darbų atlikimui.

6. UAB BOTAVA pateikia bendrąjį Sutarties modelį, kuris įtvirtintas Bendrųjų sąlygų Priede. Klientas ir UAB BOTAVA individualiai nustato esmines sutarties sąlygas. Susitarimo šalys atsako už konkrečius teisės aktų reikalavimus, įskaitant rašytinės sutarties formą, sutarties galiojimo termino laikymąsi.

7. UAB BOTAVA Darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainą nurodo Sutartyje, patikrinus Darbo atlikimo vietą ir nustatęs Darbo apimtį. Darbų užbaigimas fiksuojamas sąskaitos faktūros ir darbų atlikimo akto pasirašymu.

8. UAB BOTAVA, atlikus Darbą pakeičia Darbo būseną į „užbaigtas“ ir įkelia į eBotava platformą įrodymus (nuotraukas, aktus ir/arba kitomis formomis), kad Darbas baigtas.

9. Klientui, priėmus atliktą Darbą, šis faktas pažymimas eBotava platformoje ir yra matomas UAB BOTAVA darbuotojo bei kliento Paskyrose.

10. Užklausos galiojimas eBotava platformoje gali būti nutraukiamas, jei:

a) anksčiau nutraukiamas Kliento Užklausos paskelbimas,

b) pasibaigia Kliento prašymo galiojimas,

c) ištrinama Kliento Paskyra.

11. Užklausos ir Pasiūlymai:

a) yra formuluojami ir pateikiami Vartotojų, t. y. Klientas atsako už Užklausos formuluotes ir turinį, o UAB BOTAVA – už Pasiūlymo formuluotes ir turinį;

b) turi būti suformuluoti sąžiningai ir išsamiai, kad nebūtų klaidinami Vartotojai;

c) turi atitikti faktus, nepažeisti įstatymo normų, paslaugų teikėjo teisių, Bendrųjų sąlygų, asmenų teisių, autorių teisių ir atspindėti norą sudaryti sutartį dėl paslaugų;

d) turi atitikti kitus Bendrosiose sąlygose nustatytus reikalavimus.

 

V. NUOMONĖS

1. UAB BOTAVA leidžia Klientams pateikti nuomonę eBotava platformoje, kuri viešai prieinama po to, kai buvo pateikta Kliento.

2. Galimi įvertinimo pasirinkimai – žvaigždutės nuo 1 iki 5 bei žodiniai komentarai.

3.Nuomonėse, kurias paskelbia Klientas, negali būti:

a) vulgarios kalbos, pornografinio turinio ar turinio, kurstančio neapykantą, rasizmą, ksenofobiją, diskriminaciją ir konfliktus tarp tautų;

b) svetainių adresų arba nuorodų į kitas svetaines;

c) reklaminio ar komercinio pobūdžio turinio;

d) Vartotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas;

e) turinio, kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises, intelektinės nuosavybės teises, padorumą, asmenines teises;

f) turinio, kuris yra susitarimo su kitais Vartotojais ar trečiosiomis šalimis rezultatas;

g) turinio, kuris yra melagingas, šmeižiantis ar skatinantis nesąžiningą konkurenciją;

4. Nuomonė turi atspindėti Darbo kokybę, Pasiūlymo patrauklumą ir bendradarbiavimo ypatumus.

5. eBotava administratorius turi teisę visiškai ar iš dalies pašalinti nuomonę arba ją redaguoti tiek, kiek būtina, kai Nuomonė pažeidžia Bendrąsias sąlygas, galiojančius teisės aktus arba:

a) yra kita nuomonė, susijusi su ta pačia Paslauga,

b) nurodo netinkamą Paslaugą,

c) nurodo kitas Paslaugas, nei peržiūrėta Paslauga,

d) parašyta su laikinu el. pašto adresu,

e) nuomonė buvo išreikšta tokiu būdu, kuris leidžia pagrįstai teigti, jog tai buvo padaryta automatizuotomis priemonėmis.

 

VI. LICENCIJA

1. UAB BOTAVA suteikia Vartotojams leidimą naudotis eBotava platforma. Šis leidimas neapima teisės perduoti leidimą naudotis eBotava platforma tretiesiems asmenims arba perduoti Vartotojo teises ir pareigas kitiems asmenims.

2. Autorių teisės ir prekių ženklai, įskaitant pirminį kodą, duomenų bazes, logotipus ir vaizdus, priklauso UAB BOTAVA. Vartotojas neįgyja jokių intelektinės nuosavybės teisių, kai naudojasi eBotava platforma. Bet koks eBotava platformoje pateikiamo turinio kopijavimas ir jo padarymas prieinamu kitiems asmenims yra draudžiami, nebent atskirose sutartyse nurodyta kitaip.

3. Pagal šią sutartį UAB BOTAVA suteikia leidimą naudotis eBotava svetaine ir Vartotojo Paskyra. Šis leidimas neapima: teisės jį perduoti tretiesiems asmenims arba perduoti savo teises ir pareigas.

4. Naudojantis eBotava draudžiama:

a) bandyti išgauti eBotava programinės įrangos pirminį kodą dekompiliuojant, atvirkštine inžinerija ar kitais būdais;

b) keisti eBotava platformą, bet kokiu būdu ar forma;

c) naudoti modifikuotas eBotava platformos versijas;

d) įkelti failus, kurie yra sugadinti ar užkrėsti virusais ar programomis ir gali sugadinti ar neigiamai paveikti eBotava platformos veikimą;

e) neteisėta prieiga prie eBotava platformos.

5. Jei eBotava platformoje paskelbtas Vartotojo turinys pažeidžia ar bando pažeisti autorių teises, prekės ženklų ar kitas nuosavybės teises ar teisėtus interesus, susisiekite el. paštu: info@botava.lt.

 

VII. TEISĖS IR PAREIGOS

1. UAB BOTAVA prižiūri eBotava techninį veikimą, užtikrina jo teisingumą ir atitiktį įstatymų nuostatoms.

2. UAB BOTAVA leidžia Vartotojams pateikti Užklausas ir gauti Pasiūlymus, nedarant jokios įtakos jų formai ar turiniui.

3. UAB BOTAVA neatsako už Prašyme, Vartotojo Profilyje pateiktų duomenų tikslumą ir patikimumą, ir už Šalių galimybes vykdyti sutartis, kurios sudaromos priimant Pasiūlymą.

4. UAB BOTAVA neatsako už Vartotojų nesidomėjimą savo pateiktu Prašymu ar gautu Pasiūlymu ar aprašo objektu, Vartotojų nesugebėjimu naudotis eBotava platforma ar sudaryti ir pasirašyti sutartį.

5.UAB BOTAVA turi teisę pašalinti arba blokuoti medžiagą ir ryšius, Užklausas, Pasiūlymus, Profilius ar Paskyras, jei jie pažeidžia Bendrųjų sąlygų ar įstatymų nuostatas.

6. UAB BOTAVA gali patikrinti Paskyros, Profilio duomenis, kai kyla pagrįstų abejonių dėl Paskyros saugumo arba Vartotojo pateiktos informacijos. Esant pagrįstų abejonių dėl Profilio saugumo ar Vartotojo pateiktų duomenų tikrumo, UAB BOTAVA gali suspenduoti tokią paskyrą iki Vartotojas pateiks patikimą ir abejonių nekeliančią informaciją dėl savo tapatybės ar kitos informacijos.

7. UAB BOTAVA informuoja Vartotoją apie veiksmus, nurodytus punktuose 5 ir 6, vėliausiai, kai veiksmai bus atlikti.

 

VIII. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Vartotojai privalo:

a) naudotis eBotava platforma remiantis įstatymų nustatyta tvarka. Nedėti į eBotava platformą turinio, kuris būtų vulgarus, melagingas, šmeižikiškas, kurstantis neapykantą, rasizmą, ksenofobiją, trečiųjų asmenų teisių pažeidimai, nepadorus, asmeniniai kitų Vartotojų ar trečiųjų šalių interesai ar skatintų nesąžiningos konkurencijos veiksmus;

b) naudoti eBotava platformą, kad būtų laikomasi draudimo perduoti turinį elektroniniu ryšiu dėl ko sutrinka ar perkraunamos ryšio sistemos,

c) užtikrinti Mobiliųjų įrenginių apsaugą, kad trečiosios šalys nežinotų prisijungimo prie eBotava platformos duomenų, slaptažodžių, kitų identifikavimo duomenų, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo veikti jo vardu,

d) pranešti UAB BOTAVA apie teisės pažeidimus, susijusius su eBotava platformos naudojimu,

e) nenaudoti UAB BOTAVA paslaugų neteisėtiems tikslams, siekiant gauti lėšų nusikalstamu būdu arba kitais neteisėtais būdais, pažeidžiant trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus,

f) užtikrinti BDAR reikalavimų laikymąsi santykiuose su kitais Vartotojais,

g) neįtraukti į eBotava platformą ar svetainę adresų, nuorodų į kitas svetaines, kurios yra reklaminio pobūdžio.

 

IX. PARTNERIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

1. Darbo atlikimo Kainą nustato UAB BOTAVA ir ji matoma Klientui per eBotava platformą, pateikus Pasiūlymą.

2. Klientas privalo sumokėti UAB BOTAVA už atliktus ir priimtus Darbus sumą, kurią sudaro Kaina ir Darbui atlikti reikalingų medžiagų kaina. UAB BOTAVA pateikia informaciją, o Klientas priima Darbą per eBotava platformą.

3. Kliento mokėjimas turi būti atliekamas pagal duomenis, nurodytus sąskaitoje, nebent UAB BOTAVA ir Kliento sutartyje nurodyta kitaip.

4. Išsamios mokėjimo taisyklės bus apibrėžtos sutartyje.

5. Klientas apmoka Kainą ir medžiagų kainą už atliktą Darbą, naudojant išorinę mokėjimo sistemą, kuri prieinama per eBotava platformą.

 

X. DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

1. Vartotojas turi pranešti UAB BOTAVA apie bet kokius duomenų pasikeitimus (pvz., Vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, PVM mokėtojo registraciją ar išregistravimą, įmonės ar pavadinimo pakeitimą). Vartotojas gali savarankiškai keisti Paskyros duomenis. Jei Vartotojas tinkamai nevykdo nurodytų įsipareigojimų, tai už visas pasekmes, atsiradusias dėl informacijos neatnaujinimo, atsako Vartotojas.

2. UAB BOTAVA siunčia pranešimus per eBotava platformą SMS ar el. paštu. Vartotojas sutinka, kad pranešimai, pateikti bet kuria iš pirmiau nurodytų priemonių, bus laikomi tinkamai pateiktais.

 

XI. SKUNDAI

1. Vartotojas gali kreiptis į UAB BOTAVA dėl teikiamų paslaugų:

a) Raštu adresu: Liepkalnio g. 39-1, Vilnius LT-02105,

b) Elektroniniu būdu el. paštu: info@botava.lt.

2. Skundai išnagrinėjami per 14 dienų, nuo skundo gavimo dienos. UAB BOTAVA informuoja Vartotoją apie skundo nagrinėjimo tvarką. Jei prieš svarstant skundą, reikalinga papildoma informacija, tai Vartotojas turi ją papildyti. Papildomų Vartotojo paaiškinimų teikimas pratęsia skundo nagrinėjimo laikotarpį.

3. Skundo turinyje turi būti nurodoma: Vartotojo vardas, pavardė, įmonė arba vardas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (nurodytas registracijos metu), išsamus skundo priežasties aprašymas ir nurodymas.

4. Vartotojas gali pasinaudoti neteisminiu skundų ir pretenzijų nagrinėjimu remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

XII. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

1. Vartotojas naudoja eBotava savanoriškai, savo rizika ir užtikrina galimybę tinkamai veikti eBotava tiek, kiek tai priklauso nuo Vartotojo (pvz., tinkamas mobiliojo įrenginio veikimas, nustatymų naudojimas, leidžiantis gauti pranešimus ir kita).

2. UAB BOTAVA neatsako už Vartotojų elgesį eBotava platformoje, už netinkamą sutarčių vykdymą ar nevykdymą dėl Vartotojų kaltės, už trečiųjų šalių atliktų veiksmų pasekmes, už Bendrųjų sąlygų pažeidimus.

3. UAB BOTAVA neprisiima atsakomybės už Darbo neatlikimą ar netinkamą atlikimą dėl Kliento ir trečiųjų asmenų atliktų veiksmų, kurie pažeidžia Bendrąsias sąlygas.

4. UAB BOTAVA neatsako už:

a) Klientų galimybes įgyvendinti sutartis, kai Klientas priima Pasiūlymą ir pasirašo sutartį,

b) Kliento konkretaus Pasiūlymo nepasirinkimą,

c) Sutarties nesudarymą, kai Klientas pasirenka Pasiūlymą,

d) Kliento nesusidomėjimą UAB BOTAVA Pasiūlymu,

e) Kliento sutarties nevykdymą.

 

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1. Sutartis įsigalioja po to, kai Vartotojas perskaito sąlygas ir sutinka jų laikytis. Sutartis galioja sutartyje nurodytą terminą.

2. Vartotojas gali nutraukti Sutartį, kai įspėja šalis apie tai prieš 30 kalendorinių dienų.

3. UAB BOTAVA turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Vartotojui el. paštu Paskyroje, per 30 kalendorinių dienų.

4. UAB BOTAVA turi teisę nutraukti sutartį be įspėjimo, jei:

a) Vartotojas pateikė neteisingą, neišsamią informaciją, atsisakė pateikti ar atnaujinti informaciją, kuri reikalinga tinkamam sutarties vykdymui,

b) UAB BOTAVA turi pagrįstos informacijos, kuri kelia abejonių dėl Vartotojo patikimumo, arba Vartotojo veikla gali būti klasifikuojama, kaip sukčiavimas, piktnaudžiavimas, žalos atlikimas trečiosioms šalims,

c) Vartotojo veikla pažeidžia Bendrąsias sąlygas.

5. Vartotojas privalo sumokėti už suteiktas UAB BOTAVA paslaugas iki sutarties nutraukimo.

6. Vartotojas ir UAB BOTAVA, sudarę Sutartį dėl paslaugų teikimo, gali nenurodydami priežasčių, pateikti prašymą (elektronine forma arba raštu) ir nutraukti Sutartį, per 14 dienų nuo Sutarties sudarymo.

7. Jei nustatoma, kad Vartotojas užsiima įstatymų ar Bendrųjų sąlygų draudžiama veikla, kenkia teisėtiems UAB BOTAVA interesams, kenkia UAB BOTAVA geram vardui, tai UAB BOTAVA gali imtis visų teisėtai leidžiamų veiksmų ir apriboti galimybę naudotis eBotava platforma ir svetaine.

8. Vartotojas el. paštu informuojamas apie Bendrųjų sąlygų pakeitimus eBotava platformos priemonėmis.

9. Taisyklių pakeitimai laikomi priimtais, jei Vartotojui po pakeitimų įsigaliojimo toliau naudojasi eBotava platforma.

10. UAB BOTAVA gali pakeisti Bendrąsias sąlygas, jei:

a) jai taikomas imperatyvus įpareigojimas, pagal kurį reikalaujama iš dalies pakeisti Bendrąsias sąlygas,

b) taikomi nedideli Bendrųjų sąlygų pakeitimai, siekiant aiškumo, kitus pakeitimus, kurie nesumažina ir neapriboja Vartotojo teisių, nedidina Vartotojo atsakomybės arba neblogina Vartotojo padėties,

c) išimtiniais atvejais, kai reikia pakeisti Bendrąsias sąlygas dėl Vartotojo apsaugos, sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šlamšto, duomenų pažeidimų ar kitų grėsmių.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Jei Kliento įstatymai nenurodo kitaip, tai Sutartims tarp Vartotojo ir UAB BOTAVA yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

2. Ginčai, kurie kyla įgyvendinant Sutarties sąlygas, turi būti sprendžiami derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, tai ginčą sprendžia bendrosios kompetencijos teismai.

3. Bendrosiose sąlygose nenurodytais klausimais yra taikomos teisės normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir įstatymuose.